INNOVV K2 on Suzuki V-strom 650INNOVV K2 on Suzuki V-strom 650

INNOVV K2 motorcycle system on Suzuki V-strom 650
Perfect installation!